Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Samandağ Sahil Parkı’nda Bulunan Büfe Birimleri İhaleye Çıkıyor…

Samandağ’ın turizm potansiyelini ortaya çıkaracak ve Hatay’ın en büyük parklarından biri olan Atatürk Sahil Parkı içerisinde bulunan 13 adet büfe ve sergi biriminin on yıllığına kiralanması ihalesi Açık Teklif Usulü ile Samandağ Belediyesi Personel A.Ş yönetim kurulu üyeleri huzurunda yapılacak.

7 m 2 alana sahip 10 adet sergi birimi ve 15 m 2 alana sahip 3 adet büfenin 10 yıllığına kiralanması ihalesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 13:00’da, Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada; “Bir Farkımız Var: Şeffafız. Açılışına çok kısa bir süre kalan Atatürk Sahil Parkı’mızda yapımı tamamlanan ve vatandaşlarımıza hizmet edecek olan satış noktalarını, tüm halkımıza AÇIK ve ŞEFFAF bir şekilde ihale ediyoruz.

Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla hiçbir spekülasyon ve şaibe olmaksızın tamamen şeffaf bir şekilde halkımıza sunacağımız ihaleye dileyen herkesin katılabileceğini ifade etmek istiyorum.Her adımımızı halkımızın menfaatini düşünerek attığımızı belirtiyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

– Söz konusu büfe ve sergi birimleri sıra numarasına göre ihale edilecek, her bir sıra numarasına göre tekabül eden açık arttırma oturumları 10 dakika arayla gerçekleştirilecektir. Süre aşımı olması durumunda önceki açık artırmanın sonlanmasına müteakip sıradaki açık arttırmaya geçilecektir. Sıralama Parkın girişinden başlayarak Çevlik yönüne doğru sıralanmıştır.

– İhale şartname bedeli 1.000,00 TL olup Samandağ Belediyesi Samandağ Personel A.Ş’den alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.Şartname bedeli Samandağ Belediye Personel A.Ş Garanti Bankası Samandağ Şubesi TR53 0006 2001 0860 0006 2984 64 IBAN numarasına ödenecektir.

– On yıllığına kiraya verilecek 1 adet büfe/sergi biriminin geçici teminatı 5.000,00 TL’dir. 7m2’lik Sergi Birimlerinin muhammen yıllık bedeli 17.223,92 TL ve 15 m2’lik Büfelerin muhammen yıllık bedeli ise 36.908,40 TL dir. İstekli olduğu her büfe/sergi birimi için teminat yatırmak ve açıklama kısmında büfe/sergi biriminin numarasını girmek zorundadır.

– Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.

– İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

– İhaleye konu büfe/sergi birimi teknik şartnamede belirtilen söz konusu faaliyeti dışında kullanılamaz.

– Uhdesinde ihale kalan istekli teklif ettiği bedel üzerinden sözleşme hükümlerini yerine getirerek sözleşme imzalamaması halinde teklif ettiği bedel tutarında cayma bedeli tazminatı ödeyecektir.

– İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

113) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.