TMMOB:Talana-hırsızlığa geçit vermeyiz…

23 Ocak 2015 Cuma, 11:46

Türkiye Mimar Mühendisleri Odaları Birliği Hatay Temsilciliği adına yapılan açıklamada, Hükümet’in çıkarmaya çalıştığı Torba Yasa’nın “Rant” eksenli bir Tasarı olduğuna vurgu yapılarak, “Talana, hırsızlığa, gaspa izin vermeyelim” çağrısı yapıldı.
TMMOB Hatay Dönem Sözcüsü-Harita Mühendisi Kenan Kantarcı, bazı Oda yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, ülkemizin talanına, halkın soyulmasına, mesleklerinin niteliksizleştirilmesine, hakların gasp edilmesine, Odaların da işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.
Basın toplantısında, AKP iktidarının Yasa düzenlemelerini genellikle “Torba Yasalar” aracılığı ile yaptığını belirten Dönem Sözcüsü Kenan Kantarcı, bunlardan sonuncusunun da yine “Rant” eksenli olduğuna vurgu yaparak, bunun “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olduğunu hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:
“Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskân, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye yasaları ve belediye gelirleri ile ilgili yasalardır. Bu Tasarı ile yapılmak istenen değişikliklerin birbirleriyle çok yönlü bağlantıları bulunmaktadır. Söz konusu Tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye birikim politikalarının en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıklarımızdır. Kamuya ve halka ait varlıklara el konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden iktidarın denetimindeki inşaat sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır.”
Bu nedenle mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak ülke, halk, meslek ve örgüte sahip çıkmak istediklerini söyleyen TMMOB Hatay Dönem Sözcüsü Kenan Kantarcı, bu kampanyayı yürütmek-te kararlı olduklarını söyledi ve halkın desteğini beklerken de şunları söyledi:
“Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, ormanlarımızın, tarım arazilerimizin, kıyılarımızın, suyumuzun, bütün doğal çevremizin korunması ve ranta açılmaması için çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarını destekleyelim; AKP iktidarının bu düzenlemelerini ve torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim.
Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya ait yeşil alanların, parkların, tarihi değerlerimizin, hatta mezarlıkların bile talan edilerek özel işletmelere açılmasına izin vermeyelim.
Yargı kararlarını yok saymaya, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri ve yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı çıkalım.
Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele edelim.
‘Kentsel-kırsal dönüşüm’, ‘riskli alanlarda dönüşüm’ görünümü altında, kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine birlikte karşı duralım.
Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe atan keyfiyeti kabul etmeyelim.
Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte savunalım.
Demokrasinin, evrensel hukukun, ülkemizde tesis edilmesi için, insan cinayetlerinin bu kadar kolay olmadığı, bunun cezasının bu kadar basit kalmayacağı bir hukuk devleti için mücadele edelim.
Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edelim.”

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz