Son Dakika
22 Ocak 2018 Pazartesi

Refik Eryılmaz:Verilen Ücret Çok Az…

02 Kasım 2013 Cumartesi, 10:18
Refik Eryılmaz:Verilen Ücret Çok Az…

CHP Hatay Milletvekili Av. Refik Eryılmaz, Adalet Bakanlığına bağlı yargı çalışanlarının özlük haklarının araştırılıp, günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla 21 Milletvekili arkadaşının desteğini alarak TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.
 
Eryılmaz: arkadaşlarıyla birlikte verdiği soru önergesinde, “Yargı, demokrasinin üç erkinden biridir. Yargısal faaliyetlerde takdir yetkisi hakim-savcılara ait olmakla birlikte bir uyuşmazlığın veya suçun yargıya intikalinden başlayıp yargı kararının infazına kadar geçen süreç yargı çalışanlarının omuzları üzerindedir. Oysa genel algı bir zabıt kâtibinin işinin sadece duruşmada yazmaktan, mübaşirin işinin ise isim anons etmekten ibaret olduğu yönündedir. Dahası yargı faaliyetlerine aşina kimselerin gözünde, yargı çalışanlarının imajı hak etmediği yerdedir” hatırlatmasında bulundu.
 
Günümüzde Adalet Bakanlığı çalışanları en çok çalışan ve ücret yönünden en düşük ücreti alan kurum çalışanları durumuna düşürülmüştür. çalışanlar gece gündüz demeden çalışmakta ve hak ettikleri ücreti alamamaktadırlar” iddiasında bulunan CHP Hatay Milletvekili Av. Refik Eryılmaz, “Adliye çalışanlarına insan onuruna yaraşır bir ücret verilmesini geri alınan nöbet ücretlerinin iade edilmesini ve yol tazminatlarının en kısa zamanda hakkaniyet ölçüleri doğrultusunda dağıtılmasını sağlamak adına yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalmış, neticede çalışan personelin mesleki motivasyonu olumsuz etkilenmiştir. Meslek içi olumsuzluklar yargı faaliyetlerinde çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmekle birlikte, yargı faaliyetlerinin de aksamasına sebebiyet vermiştir” diyerek Adalet Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını maddeler halinde şöyle sıraladı:
 
1) Yetersiz Maaş ve Maaş Adaletsizliği: Adliye çalışanları görevleri gereği iş yoğunlukları nedeni ile günün büyük bir kısmını çalışmak zorundalar. Ancak ücret olarak ise en düşük ücreti alan kurum durumundadırlar. Diğer kamu çalışanları ile adliye çalışanları arasında maaş yönünden adaletsizlik mevcuttur. Tek amaç eşit işe eşit ücret kuralının adliye çalışanları içinde uygulanmasıdır. ücretlerin insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkartılmasıdır.
 
2) Nöbet ücreti: Personel Genel Müdürlüğünün 1.1.2006 tarih ve 80 sayılı genelgenin 9. maddesinde “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 13.3.1975 tarihli ve yönetmelik hükümlerine uyulmak şartıyla suçüstü ve sivil savunma nöbetleri karşılığı nöbet tutan (Hâkim ve Savcı hariç) personele yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı mesai ücreti ödenmemesi kaydıyla idari izin verilmesi gerekir” hükmüne rağmen Adliye çalışanlarına kanuni olan bu izinleri verilmeyip, zorunlu olarak çalıştırılmaktadırlar. ödenmekte olan nöbet ücretinin kaldırılmış olması ve yerine bir düzenleme getirilmemesi büyük mağduriyete sebep olmuştur.
 
3) Fazla Mesai: Adalet Bakanlığı çalışanları ayda 50 saat (165 TL) mesai ücreti alabilmekte mesaileri 50 saat ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. Birçok Kamu Kurumu personeline ödenen mesai ücreti 422,50 TL. ye yakındır. Bu durum ilgili STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile Bakanlık yetkilileri arasında yapılan toplantılarda sürekli gündeme alınmasına ve bakanlıkça söz verilmiş olmasına rağmen, bu konuda her hangi bir değişiklik bu güne kadar yapılmamıştır. Adliye personelinin mesaide geçirdiği sürenin fazlalığı ve iş yükü nazara alınarak en azından 3 katı olarak ödenen mesai ücretinin 5 veya 6 katına çıkartılması gerekmektedir.
 
4) Yargı ödeneği: Adalet bakanlığı çalışanları özlük hakları yönünden 657 Sayılı yasaya tabi ise de, yargılama usulüne göre 2802 sayılı yasaya tabi olarak çalışmaktadırlar. Bu nedenle Hâkim ve Savcılara brüt maaşlarının %10 oranında ödenen yargı ödeneğinin, Adalet Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatı ile Yüksek yargı organlarının tüm personeline de ödenmesi hakkaniyet ölçülerine uygun olacaktır. Daha önce ödenmekte olan ancak sonradan kesilen ödenmeyen belge gelirlerinin % 5 i adli sicil personeline ödenmelidir.
 
5) ış Riski Tazminatı: Adalet Bakanlığı çalışanları yaptıkları ve yerine getirdikleri görev nedeniyle her zaman çok ağır bir risk altında oldukları malumdur. Daha önce Devlet Güvenlik Mahkemelerinde çalışanlar halen (CMK. 250 md. ıle görevli) DGM tazminatı adı altında yaklaşık olarak 25 TL. Gibi bir tazminat almaktadırlar. Ancak günümüz şartlarına göre bunun yeniden makul bir oranda düzenlenmesi gerekmektedir, çünkü en büyük riski bu mahkemelerde çalışanlar taşımaktadırlar. Yine bu mahkemelerde çalışanlar direk Bakanlıkça görevlendirildikleri için hukuk ve icra mahkemeleri gibi mahkemelerde komisyonca görevlendirilememektedirler. Günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenerek tüm adliye çalışanlarına “ış Gücü Riski Tazminatı” adı altında ödeme yapılması gerekmektedir.
 
6) Adalet Hizmet Tazminatı: Halen Zabıt Kâtiplerine 4. dereceden itibaren ödenmekte olan Adalet Hizmet Tazminatının 7. dereceden itibaren tüm çalışanlara (zabit kâtipleri dışında kalan personelde dâhil tüm çalışanlara) kademeli olarak ödenmesi ve 50 puan artırılması gerekmektedir. çünkü 4. derecede bu tazminattan yararlanabilmesi için bir Zabıt Katibin 18 yıl çalışması gerekmektedir. Bu da tecrübeye sahip ve iş verimi yükselen katipleri mağdur etmektedir.
 
7) Ek Gösterge: Adliyedeki Yazı ışleri Müdürlerinin ek göstergesinin 2200 olduğu, Adalet bakanlığına bağlı kurum cezaevleri müdürlerinin göstergesinin 3000 olduğu, bu nedenle bu haksızlığın giderilmesi ve Yazı ışleri Müdürlerinin ek göstergesinin 3000 e Yükseltilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Hiç bir kurumda bu şekilde bir uygulama bulunmamaktadır. Yazı ışleri Müdürlerinin ve ıdari ışler Müdürlerinin bu mağduriyetlerinin acilen giderilmesi gerekmektedir. Bu çalışanlara bir unvan verilmiş ise bu unvanlarının gereği yerine getirilmelidir.
 
8) UYAP Tazminatı: Artık Adalet bakanlığının tüm işlerinin UYAP üzerinden yürütüldüğü düşünülürse ve çalışanlarının işlerinin veri girişine dönüşmüş olması nazara alındığında Zabıt Katipliğinin değiştirilip Veri Giriş Elemanı, Uzmanı veya Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. UYAP kullanımı yapan çalışanlara UYAP tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
 
9) Giyecek Yardımı: Giyecek yardımından yararlanan personele ödenen yardımın, günümüz ekonomik koşullarına uygun bir hale getirilmesi ve nakdi olarak ödenmesi hususunda gerekli çalışmanın yapılması (halen 7 TL. gibi komik rakamlar ödenmektedir) gerekmektedir.
 
10) Görevde Yükselme: Halen Yazı ışleri Müdürlüğü Kadrosuna Müracaatlarda Aranan 8 yıl Hizmet şartının kaldırılıp 5 yıl fiili hizmet süresi olarak değiştirilerek 5 yıl fiili hizmette bulanan 2 yıllık tüm yüksek okul ve 4 yıllık fakülte mezunu olan Zabıt Katibi, veznedar, arşiv, veri hazırlama ve emanet memuru personelin sınava girebilmelerine imkan sağlanması. ıcra Müdürlüğüne de halen Bakanlıkta çalışmakta olan ve Yazı ışleri Müdürlüğüne başvurma hakkına sahip olan tüm personelin müracaat edebilme imkânının getirilmesi. Yine görevde yükselme yönetmeliğinin değiştirilerek yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin bir üst göreve yükselebilmesinin yolunun açılması gerekmektedir. Adliyelerde çalışan Mübaşirler Genel ıdari Hizmetlerden sayılmamakla, mağdur edilmektedir. Mübaşirlerin Genel ıdari Hizmetler sınıfına alınmalarının sağlanması gerekmektedir.
 
11) Personelin Yargılanma Usulü: 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi memurlara ait özlük haklarına sahip personel, 657 sayılı kanuna tabi olarak yargılama işlemlerinin yapılması gerekirken, personelin Hâkim ve Savcı gibi değerlendirilerek 2802 sayılı kanuna göre yargılamasının yapılması büyük bir çelişki ve çifte standarttır. Adliye çalışanı ücret alırken 657 ye tabi olacak, Yargılama yaparken 2802 sayılı kanuna tabi tutulacak ve bu şekilde yargılanacak. Bu çelişkinin ivedi olarak giderilmesi gerekmektedir.”
 
CHP Milletvekili Av. Refik Eryılmaz, yukarıda dayandırdığı maddeler doğrultusunda verdiği önergesinde, “Yargı faaliyetlerinin yürütülmesindeki asli unsurlardan olan yargı çalışanlarının mesleki motivasyonunu etkileyen mesleki sorunlarının sebep ve sonuçlarını tespit etmek, mesleki açıdan olumsuzlukları önleme adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi, yargı faaliyetlerinde çalışan personellerin iş motivasyonunu arttırmak ve yargı faaliyetlerine işlerlik kazandırmak amacıyla Anayasanın 98. TBMM ıç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması yapılmasını saygılarımla arz ederim” talebinde bulundu.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz