Son Dakika
20 Ocak 2018 Cumartesi

Meslekler sistemli bir şekilde dışlanıyor…

01 Mart 2013 Cuma, 17:19
Meslekler sistemli bir şekilde dışlanıyor…

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Korkmaz, hem mesleklerinin hem de  meslek örgütlerinin sistemli bir şekilde dışlanmaya çalışıldığını iddia etti. Abdullah Korkmaz, 1 Mart Muhasebe Haftası’nın başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajında, Muhasebecilerin “ağır iş yükü”, buna karşın başka iş kollarında örneği az bulunur “büyük sorumluluk gerektiren” bir zeminde “hayatta kalma mücadelesi” verdiklerine dikkat çekti.
 
 
Türkiye genelinde sayıları yaklaşık 100 bin, aileleri, çalışma arkadaşlarıyla ise 500 bine ulaşan muhasebe meslek camiasının onurlu çalışanlarıyla birlikte, 3568 Meslek Yasanın verdiği yetkiyle, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Muhasebe Haftası”nın 23’üncüsü gerçekleştirmeye hazırlandıklarına vurgu yapan Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Korkmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
 
‘Bugün; ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tutan, finansal tablolarını hazırlayan, bunların yanı sıra muhasebe ile ilgili konularda inceleme, tahlil, denetim, tahkim ve bilirkişilik benzeri işleri yapan meslektaşlarımız, “ağır iş yükü”, buna karşın başka iş kollarında örneği az bulunur “büyük sorumluluk gerektiren” bir zeminde “hayatta kalma mücadelesi” veriyor. Bir yandan “haksız rekabetle” boğuşan, öte yandan “kurumsal yapılarını kurma” telaşındaki meslektaşımız şimdi daha yıkıcı bir sorunla karşı karşıyadır. Meslektaşlarımızın bugün, “mesleki demokratik kitle örgütleri” ve onların temsilcileri olan bizlerle büyük bir dayanışma içinde verdiği bu mücadelede, “angaryaların bitmesi”, “vesayete son verilmesi”, “oldu-bittilerin yaşanmaması” ve “mesleki geleceğin karartılmaması” talepleri, temel kaygılar olarak öne çıkıyor’.
 
 
 
BAğIMSIZ DENETıM VE KGK’NIN DüZENLEMELERı
 
Abdullah Korkmaz, Kamu Gözetim Kurumu’yla bağımsız denetimde gelinen aşamanın çok dramatik olduğunu dile getirdiği açıklamasında yaşanan olumsuzlukları şöyle sıraladı:
 
 
‘ülkemizin ticari yaşamını ve sayıları yarım milyonu aşan işletmelerini; “rekabet, şeffaflık, denetlenebilirlik” anlamında doğrudan ilgilendiren, şirketlerde “demokrasi, uyum, uluslararası toplumun parçası olma” ideallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak “bağımsız denetim”de gelinen aşama “çok dramatiktir”.
 
 
Ayrıca, meslektaşlarımızın gelecek ve ekmek kavgasını doğrudan ilgilendiren ve artık “emek hırsızlığı seviyesine” ulaşan“bağımsız denetim” konusunda yapılan son dakika düzenlemeleri nedeniyle de meslektaşlarımız hem “hayal kırıklığı” hem de büyük “kızgınlık” içindedir. Kamu Gözetim Kurumu nezdinde yaptığımız pek çok girişimimizin ve 13 Haziran 2012’de basın ve kamuoyuna açıklanan mesleki taleplerimizin hiçbir şekilde dikkate alınmadığına bakıldığında mesleğimiz ve meslek örgütümüzü sistemli bir şekilde dışlama, yok sayma çabası ortadadır.
 
 
Mesleki örgütlerimizin “pasifize” edilmesi, hatta daha da ileri giderek adeta “yok edilmesi” anlamına gelebilecek girişimleri, Kamu Gözetim Kurumu’nun yayınladığı onlarca sayfa ve 51 maddeyi bulan yönetmelikte bir kez dahi TüRMOB adının geçmemesinden de açıkça görülmektedir. Bu anlamda tepkimiz, konusunda uzman akademisyenlerce hazırlanan program dahilinde, hem Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, hem de çatı örgütümüz TüRMOB’un verdiği ve Türkiye genelinde 45 bin meslektaşımızın, yüzlerce saati aşarak, gece gündüz, kar-kış, hafta sonu demeden katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen “Bağımsız Denetim Eğitimleri”nin göz ardı edilmesine de yöneliktir.
 
 
Oysa bugün meslektaşlarımıza, denetçi olabilmeleri için maliyeti milyonlarla ifade edilebilecek ikinci bir eğitim dayatılmaktadır. Meslektaşlarımızın ve esasen ülkemizin kaynakları bu kadar kolay heba edilmemelidir. Meslektaşlarımızın zaten meslek mensubu olmakla sahip olduğu ve eğitimini aldığı konular için ayrıca bir maliyete katlanmaları yerine, eğer varsa bu kaynakları kurumsallaşma yolundaki altyapılar için kullanmalıdırlar. Kamu Gözetim Kurulu’nun tüm bu gerçeklerden uzak, “sebep sonuç ilişkileri üzerine etkin bir biçimde oturtulmayan“Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile ülkemizin bir yere ulaşması mümkün değildir’.
 
 
YöNETMELıK ORTAYA KOYDUğUMUZ TALEPLER DOğRULTUSUNDA DüZELTıLMELı
 
Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Korkmaz, Bağımsız denetim için, yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ve siyasi iradenin insiyatifi ile mevcut Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin ortaya koydukları talepler doğrultusunda düzeltilmesi gerektiğini savunarak, düzeltilmesini istedikleri konuları şöyle sıraladı:
 
‘Denetim yapacak Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere sınav zorunluluğu getirmemeli, Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğimizin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale edilmemeli, gerekli durumlarda “Birliğimizle işbirliği” yapılmalı, Unvanlar arasında ayrımcılık yapılmamalı ve eşit davranılmalı, TüRMOB eğitimleri kabul edilmeli, Harç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı olmayan yetkiler kullanmasından vazgeçmeli, paydaşların katılımına ve denetimine açık bir yönetim tarzı sergilemelidir’.
 
 
KAYIT DIşI VE DENETLENEMEYEN EKONOMı
 
Abdullah Korkmaz, kayıt dışı ve denetlenmeyen ekonomiye ilişkin görülerini şöyle ifade etti:
‘Anımsanacağı gibi Muhasebe Haftası arifesinde, Türkiye ekonomisinin vergi bilincinin arttırılması ve tabana yayılması anlamında hep önemsenen “Vergi Haftası” kutlanır. Ve yine görüyoruz ki, ekonomi yönetimi bugünlerde özellikle “kayıt dışı” ile mücadeleyi performans kriteri olarak belirlemiş ve orta vadeli planlarının omurgasına oturtmuş durumda. Aynı şekilde Maliye ve SGK’nın da bu alandaki projelerini hayata geçirmeye çalıştığı görülüyor.
 
 
Biliyoruz ki kayıt dışı ekonomi;
“Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvettir, Haksız rekabet ve haksız kazançtır, Borçlanmak ve dışa bağımlılıktır, Yüksek faiz ve enflasyondur, ışsizlik ve yoksulluktur, Eğitim ve sağlıkta fırsat eşitsizliğidir, Adaletsiz gelir dağılımıdır, Hukuksuzluktur.” Bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere kayıt dışı ekonomi ile mücadele esastır ve vazgeçilemezdir. Bu nedenle; biz de yıllardır meslektaşlarımızı temsilen, “adaletli vergi toplanıp tabana yayılması” adına ve daha da önemlisi “kayıt dışı ekonomi ile mücadelede” için hep “bağımsız denetim” konusunun önemine vurgu yaptık.
 
 
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) da kabul ettiği gibi denetim, meslek yasamız kapsamında yaptığımız bir iştir, ayrı bir meslek değildir.  Bugün ülkemizde bütün yetkinliğiyle sayıları 100 bine yaklaşan meslek mensuplarının denetim tecrübesinden yararlanılmalıdır. Bu birikim ve güç ortada iken, birkaç özel girişim ya da iki elin parmaklarını geçmeyecek denetim firmaları aracılığıyla “bağımsız denetim yapabilmek”, bağımsız denetimden beklenen faydayı sağlamak ya da “ekonomiyi kayıt altına almak” iddiasını hayata geçirebilmek mümkün değildir.
 
 
özetle; geçmişte mali idarenin, vergi afları sonrası seferberliğine işgücü olarak en büyük desteği veren meslek camiamızın özverili büyük gücüne bugün de kayıt dışılığın önlenmesi noktasında Türkiye ekonomisinin zorunlu ihtiyacı vardır.  Meslektaşlarımızla işbirliği sağlamayacak bir yaklaşım, yeni Türk Ticaret Kanunu’ndan beklenen hedeflerden de sapma yaratırken, yıllarını bu mesleğe adamış, yetkin, fedakâr meslektaşlarımız ile bu mesleği yapacak binlerce genç meslektaşın güvenini zedelemek ve küstürmekten başka bir sonuç da yaratmayacaktır’.
 
 
MESLEK ODALARINA BASKI
 
Abdullah Korkmaz açıklamasında, sorunlarına çözüm beklerken, meslek odalarına baskı yapıldığının altını çizerken, kuşkularını şöyle özetledi:
 
‘ışte bizler, kendi mesleki sorunlarımız için çözüm önerip çare beklerken, Türkiye’de meslek odalarına yönelik yaklaşımların ise başka bir boyuta taşınmış olması dikkat çekicidir. çünkü tüm mesleki kitle örgütü yöneticileri, üyeleri ve duyarlı yurttaşlarımız artık trajikomik ve hukukun bütünüyle unutulduğu bir zeminin farkında ve herkes bu durumun artık sorgulanması gerektiği düşüncesindedir. 2008 yılında Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) Türkiye’deki meslek kuruluşlarını “toptan” bir yaklaşımla “inceleme ve araştırma”ya almasının ardından, bugün mevcut yapının şekillendirilmesine yönelik adımların hız kazandığı açıktır.
 
 
Birçok meslek odasında “yakın geçmişte” yaşadıklarımız ve halen, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere yapılan müdahaleler anımsandığında “bugün” hangi aşamaya gelindiğini anlamak, “yarın” ise olabilecekleri tahmin etmek hiç de zor değildir. Bugün meslek odalarına yönelik başlatılan etkisizleştirme girişimlerinin bilincinde olarak üstlendiğimiz görevin gerçekte bir toplumsal sorumluluk olduğunu unutmayalım ve bu seçkin topluluğun bir üyesi olarak görevlerimizi tam olarak yerine getirelim; mücadelemize sahip çıkalım’.
 
 
SORUNLARIN çöZüMü ıçıN MESLEKTAşLARIN DAYANIşMASI şART!
 
Abdullah Korkmaz açıklamasının sonunda, Meslektaşlarının göstereceği dayanışma ve haklarını sahiplenen sorumlu davranışla, uzun süredir ısrarla vurguladıkları birçok mesleki sorununun da çözülmesine katkı sağlayacağını umduğunu ifade ederken, çözülmesini bekledikleri sorunlarını ve taleplerini ise şöyle açıkladı:
‘Mesleki angaryalar kaldırılmalıdır. Başta 5’e / 4 olmak üzere anti-demokratik maddeler değiştirilmelidir. Sınav mağdurlarına ek sınav hakkı verilmelidir. Bilgi amaçlı bildirimlerdeki özel usulsüzlük cezaları sonlanmalıdır. Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılmalıdır. 
 
Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harç bedelleri kaldırılmalıdır. E-beyanname şifresi mükellefe değil, meslek mensuplarına verilmelidir. Beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili parasal sınırlamalar bitmelidir. Son dönem geçici vergi kaldırılmalıdır. Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır. Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir. ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütüne bırakılmalıdır. Bakanlık vesayetine son verilmelidir. Nispi temsili seçim sistemi kaldırılmalıdır. Bu çağrımıza duyarsız kalınmaması ve sorunların üstesinden gelebilmek için tek çarenin; dün olduğu gibi Muhasebe Haftası ve sonrasında gösterilecek dayanışma ile mümkün olacağı ise tartışılmazdır’.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz