Son Dakika
23 Ocak 2018 Salı

Marka Kent Antakya Kitabı…

29 Ocak 2010 Cuma, 11:55
Marka Kent Antakya Kitabı…

Mustafa Kemal üniversitesi emekli öğretim üyelerinden hemşerimiz ıstanbul Arel üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen ile Trakya üniversitesi’nde görevli Y. Doç. Dr. Antakyalı Emel Gönenç Güler,. Marka Kent Antakya ile ilgili görüş ve önerilerini ilettiler.Yaptıkları akademik çalışmayı bir kitapta toplayan Prof. Dr. Cemal Yükselen ile Y. Doç. Dr. Emel Gönenç Güler, çalışmalarını dün Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladılar.
 
 
Marka oluşturmak, uzun soluklu, sabırlı, bilinçli ve bir program dahilinde çalışma yapılmasını gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Yükselen, özellikle markalaşma sürecini kentin tanınması ile sınır tutulmaması gerektiğinin de altını çizdi.Markalaşma yolundaki kültür kentlerinin bu süreci başlatmaları ile birlikte kentin eğitim, istihdam ve turizm faaliyetlerinde kaliteli bir değişim süreci başlamış olacağını dile getiren Prof. Dr. Cemal Yükselen, açıklamasını şöyle sürdürdü:
‘Bu süreç, doğal olarak ekonomik canlanmayı doğuracak, gerek kentin fiziki kalitesi, gerekse kentte yaşayanların yaşam kalitesinde belirgin bir gelişme görülecektir. Turizmin ekonomideki çoğaltan ve çarpan etkisi nedeniyle diğer sektörlerde de önemli gelişmeler yaşanacak ve bu gelişim hem ilin, hem de bölgenin kalkınmasına olumlu katkılarda bulunacaktır. Konuya turizm pazarlaması anlayışı çerçevesinde ve kentin değerleri ışığında yaklaşmak gerekmektedir.
 
Destinasyon pazarlaması, konumuz itibariyle Antakya’nın hedef kitlelere sunumunu, kamu ve özel sektördeki kurum ve kişilerin bu projede yer almasını ve işbirliğini gerektirmektedir. Valilik, Odalar, turizm konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan dernekler, konaklama tesisleri, lokanta girişimcileri, seyahat acenteleri, vb. bu projede yer almalı ve işbirliği halinde belirlenen ve hedeflenen çalışmaları yapmalıdırlar.
 
Pazarlama, hedef kitle belirlenerek sunum yapılmasını gerektiren bir anlayıştır. Farklı turizm türleri farklı hedef turistlere yöneltilir. çünkü turistlerin ziyaret ettikleri kentlerdeki beklentileri farklıdır. Başka bir anlatımla, inanç turizminin hedef turist kitlesi ile yayla turizminin hedef turist kitlesi farklıdır. Bu nedenle destinasyon pazarlamasını planlarken, özelde markalama çalışmalarını yaparken hangi hedef kitlede hangi imajla hangi turizm ürününün konumlandırılacağı ve ona sunulacağı büyük önem taşır’.
 
 
TURıZMDE SUNULACAK HıZMETLER BıR BüTüN OLARAK DEğERLENDıRıLMELı
Prof. Dr. Cemal Yükselen, Turizm pazarlamasında “insan”, hizmetin sunumunda, imajın oluşmasında ve turistte memnuniyet yaratılmasında ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgularken, konuya ilişkin çalışmalarını şöyle özetledi:‘Unutulmamalıdır ki, günümüzde tüketici, memnuniyetsizliğini bugün internetin de sağladığı kolaylıkla binlerce kişiye ulaştırabilmektedir. Antakya’nın sunacağı turizm ürününü, Antakya’nın sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin, konaklama tesislerinin, lokantaların, esnafın sunduğu mal ve hizmetle şekillenen değerin, Belediye’nin belde belediyeleriyle birlikte sunduğu altyapı ve üstyapı hizmetinin yarattığı değerlerin bir bütünü olarak görmeliyiz.
 
Bu ifadeden hareketle, bir turistin ziyaret ettiği Antakya’ya girip ayrılana kadar aldığı otopark, yeme içme, gezme, alışveriş yapma vb. hizmetlerin tümünü birlikte değerlemek gerekir. Antakya’nın kent merkezine giriş güzergahının temizliği, düzensizliği, yapıların biçimi, kent trafiğinin düzeni gibi ziyareti sırasında aldığı birçok hizmet kentle ilgili imajını oluşturmaktadır.
 
 
Unutulmamalıdır ki, marka imajı yaratırken, bu imaja uygun olmayan markanın temsil ettiği turistik ürün, hem sürece hem de Antakya’nın hedeflediği imaja olumsuz etkide bulunacaktır.Antakya’yı markalamak, bu açıklamalar ışığında, kenti sembolize edecek unsurlar, bu unsurların oluşturduğu logo, sahip olduğu tarihsel, doğal vb. değerler, kentin çağrıştırdığı imgelerle bir bütün olarak hedef kitleyi/kitleleri kente çekecek bir süreç olarak değerlenmelidir.
 
Marka oluşturmak, uzun soluklu, sabırlı, bilinçli ve bir program dahilinde çalışma yapılmasını gerektiren bir süreçtir. öncelikle markanın temsil ettiği değeri hedeflenen kalite düzeyine yükseltmek, en azından o kalite düzeyinde tutmak ve sürdürülebilirliği sağlamak, büyük önem taşır. Aksi takdirde markanın verdiği olumlu imaja uygun olmayan değeri alıcı bir daha tercih etmeyecek; hizmet pazarlamasında çok önemli bir iletişim aracı olan ağızdan ağıza (kulaktan kulağa) yayılacak memnuniyetsizlik, o mala/hizmete talebi de olumsuz yönde etkileyebilecektir. Marka imajına da zarar veren bu durumu düzeltmek de özellikle hizmet pazarlamasında çok güçtür. Markalaşma sürecini kentin tanınması ve hedeflenen talebin yaratılması ile sınırlı tutmamak gerekir. Ziyaretçinin bu davranışını sürdürmesi, başkalarına tavsiye etmesi de beklenmelidir. Bu nedenle bir kente seyahat sonrası memnuniyet ölçümü, izleme ve denetimde büyük önem taşıyan bir diğer husustur. Olası şikayetlerin bilinmesi, önlenmesi, tekrarının ortadan kaldırılması, yeni önerilerin alınması, izleyen dönemde bu önerilerin hayata geçmesi, turistin beklentilerinde ortaya çıkan değişiklikleri izlemek ve gerekli stratejileri de hayata geçirmek, marka olmuş bir kentin sorumlu yöneticilerinin önemli görevleridir.
 
 
Antakya’nın marka bileşenlerine ilişkin esasları 2 çalışma ile tanımlamaya çalıştık:MKü’nün öğretim elemanlarına gönderilen anketlerden alınan yanıtlara göre yapılan değerlemeler bugüne kadar Antakya ile ilgili yapılan stratejik analizler elde edilen sonuçlar ışığında şunlar söylenebilir:
MARKA BıLEşENLERı
Yukarıdaki iki çalışma, Antakya’nın markasının bileşenleri hakkında bazı ipuçları vermektedir. Keşifsel çalışma sonuçları bir bütün olarak değerlendiğinde, kültürel özelliklerin, dinlerin buluştuğu yer olarak konumu, bu çerçevede sahip olduğu müze ve kilisenin önemi başta gelen bileşenler olarak görülmektedir.Bu markanın somutlaşmasını sağlayacak simgelerin, mozaik, defne, Asi gibi unsurlar olduğu görülmektedir. SWOT Analizi de tarihsel ve kültürel değerlerin marka bileşenlerini şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.MARKA ıMAJIözetle Antakya markasını oluşturacak imajın dayandığı somut değerler tarihsel değerler olup bu değerlerin doğru bir şekilde uzmanlar tarafından planlanarak düzenlenmesi ve sunulabilir hale getirilmesi gerekir. Antakya evlerinin koruma altına alınarak günümüze kazandırılması ve geleceğe taşınması sağlanmalıdır.
HEDEF KıTLE çALIşMASI VE ıMAJIN UYGUNLUğU
En yalın şekliyle coğrafik/dinsel temelli bir ayırıma gidip iki farklı yabancı turist kitlesi görmek mümkündür. Ancak Antakya imajını Avrupalı turistlere “Hıristiyan dünyasının Hac yeri”, “Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kent” şeklinde imaj konumlandırma stratejisi geliştirmek mümkün iken, aynı imaj unsurları ve stratejiyi Arap turistlere uygulamak doğru olmayacaktır. Belki de Arap turistlere “kendinizi evinizde, kentinizde hissedeceğiniz bir kent” gibi bir mesajın kapsamı ile ifade edilecek imaj çalışmasıyla pazarlama stratejisi geliştirilecektir. Bu nedenle marka imajını farklı hedef gruplarda farklı şekilde konumlandırmak gerekir.
 
Antakya marka kent projesinin sorumlusu çalışma grubunun markalama süreci içinde ilk olarak yukarıda belirtilen sürece göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belleklerinde doğru bir imaj oluşmasını istediğimiz turistlerin özelliklerini tanımlayabilirsek bu çalışmalar daha etkin ve sonuç odaklı olacaktır.
öN KOşULLAR VE YETERLıLıKLERıN BELıRLENMESı
Markalama ve tanıtım süreci, ne tam olarak devlet otoritesinin bakış açısıyla ne de özel sektör bakış açısıyla ele alınabilecek bir konudur. Zaman zaman uzlaşılan veya çatışılan hususlar olmakla birlikte, önemli olan ortak bir noktada kent imajının doğru şekilde sunulabilmesini, tüm süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.Ancak Hatay ıl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu süreçlerde koordinasyon görevini üstlenebilir. Başlangıçtan itibaren Antakya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin demografik özellikleri, geliş nedenleri, ayrılırken sahip oldukları imajları için araştırma projeleri geliştirilmesi, toplanan verinin kayıtlara alınması, analizi, yorumu, elde edilen bilginin pazarlama stratejilerini geliştirmede kullanılmak üzere ilgili aktörlerle paylaşılması gerekmektedir.Marka kent projesinde kentte ilgili aktörlerin temsil edildiği, kamu bütçesini, özel sektör katkısını yönetebilecek, açık, şeffaf, hesap verebilir bir kurum oluşturulmalıdır. Bu kurum, ne tüm aktörlerin bulunduğu kadar geniş, ne de sorumluluğun riske edileceği kadar birkaç kişiden oluşmalıdır.
 
Marka kent projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 15 kente 2023 yılına kadar ayırdığı bütçenin illere eşit paylaştırılması halinde her bir ile ayrılan bütçe diliminin, bu projenin geliştirilmesi ve yürütülmesi için yetersiz olduğu açıktır. Bu nedenle yerel kaynakların da bir şekilde harekete geçirilmesi gerekmektedir.Bu çerçevede markalama süreci bir pazarlama modeli ile tanıtılmalı ve tanıtım faaliyetlerinin sürekliliği sağlanmalıdır.
 
SONUç
Biz yaptığımız çalışmalardan ve bu kentin iki insanı olarak sahip olduğumuz düşünce ve duygularımızın nesnel değerlemesi sonucu model önerisinde bulunduk.Marka planlaması ve tanıtım süreci aktif olarak yönetilmelidir. Antakya’nın tarihi değerleri somut varlıklar olarak hem marka bileşenlerini oluşturmakta hem de imajın şekillenmesine katkıda bulunmaktadır. St. Pierre Kilisesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Habib Neccar Camii ve Asi Nehri, bu amaçla kullanılabilecek somut varlıklardır. ımajı destekleyen logoda, mozaiklerin, defnenin, kullanılması düşünülebilir.Soyut varlıklar olarak da inanç turizmi içinde adı geçen diğer kentler gibi barış, kardeşlik ve hoşgörü bileşenleri kullanılabilir.Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, marka kent olmak bir amaç değil, bir araç olarak görülmelidir. Antakya’nın markalaşma sürecini yönetecek yetkililerin ne amaçla marka kent yaratmak istediklerini, bu projenin çıktılarının ne olduğunu doğru tanımlamaları gerekmektedir.Marka kent çalışmasına kentin kimliğini metalaştıran düşünce ile kesinlikle bakılmadığı gibi tersine kentin değerlerine sahip çıkılması, Antakya’nın kimliğinin tanıtımı sayesinde yok olmaya yüz tutan Antakya Evlerinin kurtarılması, eski sokaklarının o haline dönüştürülerek değerlerinin gelecek kuşağa taşınmasının sağlayacağı değere katkı olarak yaklaşılmıştır. Değerlerin bu şekilde koruma altına alınması, bu bilincin yerleşmesi ile marka kent projesi, kentin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını, kentlinin daha gönençli bir yaşama kavuşmasını, istihdamın arttırılmasını sağlayacaktır’.
 
 
GüLER: DOğRU BıR YERDEN BAşLANILMADI
Trakya üniversitesi öğretim üyesi Turizmci Y. Doç. Dr. Emel Gönenç Güler, Antakya’nın marka kent çalışmasında doğru bir yerden başlanılmadığını savundu.Prof. Dr. Cemal Yükselen hocayla yaptıkları akademik çalışmanın herkese ışık tutmasını amaçladıklarını kaydeden Y. Doç. Dr. Emel Gönenç Güler, Hatay’ın özelliklerini şöyle sıraladı:“Hatay, üç dinin buluşma noktası olması nedeniyle kültür ve inanç turizminin yanı sıra, müze ve ören yerleri, yaylaları, kaplıcaları, zengin mutfağı ve ipek dokumacılığıyla ünlüdür. Marka kültür kentlerinin markalama sürecinde sivil toplum örgütleri, yerel yönetimleri, ticaret odaları, tüm kamu kurum ve kuruluşları, kent konseyleri, meslek odaları ve yerel halk başta olmak üzere bütün kent paydaşlarının katılımıyla yapılacak toplantılarda, arama konferansında kısa ve orta vadede, kentsel restorasyon, alt yapı, fiziksel düzenlemeler, tanıtım ve eğitim alanlarında bu illerin ‘Eylem Planı’ hazırlanması hedeflenmelidir.”
 
 
Prof. Dr. Cemal Yükselen ile Y. Doç. Dr. Emel Gönenç Güler, Antakya’nın marka kent görüş ve önerilerini içeren çalışmalarını bir kitap halinde topladıysalar da, bu kitabı satmak amacıyla değil, birilerine örnek olması açısından ücretsiz olarak dağıttıklarını da açıklamalarında yer verdiler.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz